piraattituomas

Toistuva toimeentulotuen RASISTINEN kasittely Jyvaskylassa

---------- Forwarded message ----------From: Tom Starwalker Date: 2012/11/1Subject: Toimeentulotuki: Toistuva epaoikeudenmukainen ja rasistinen kasittely Jyvaskylassa

To: riitta.makinen@jkl.fi, riittamakinen@hotmail.com, verkkotoimitus@keskisuomalainen.fi,keijo.lehto@ksml.fi, janus.putkonen@gmail.com, simon.wahlroos@gmail.com, ville.oksanen@turre.fi,markku.andersson@jkl.fi, jenni.soljander-kuitunen@jkl.fi, eija.hiekka@jkl.fi, eoa-kirjaamo@eduskunta.fi,info@ihmisoikeusliitto.fi, kristiina.kouros@ihmisoikeusliitto.fi, milla.aaltonen@ihmisoikeusliitto.fi

 

 

Hei!

 

Tama teksti on julkaistu kansainvalisella  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. -lisenssilla.

Kehoitan jakamaan tekstia erityisesti medialle, viranomaisille, seka Euroopan Unionin toimielimille.

 

Kirjoitan Teille koskien Jyvaskylan kaupungin vastuutonta ja epaoikeudenmukaista toimintaa koskien kaupungin perustuslaillista velvollisuutta taata minulle, Suomen kansalaiselle, ja Jyvaskylan kaupungin veroa maksavalle asukkaalle, perustoimeentulo. Jatin toimeentulotukihakemuksen Jyvaskylan kaupungille 15.10. 2012 koskien lokakuuta ja marraskuuta 2012. Hakemus on edelleen kasittelyssa Hannikaisenkadun Sosiaaliasemalla Ryhma 4:ssa. Syy:

 

"Tassa on nyt ollut vahan monenlaista".

"Pankkitiliotteesi nayttaa ulkomaannostoja".

 

Faktat:

 

1) Minulla on tyttoystava, ja kaksivuotias poika Keniassa. Poikani on Kenian kansalainen. Poikani ei ole Suomen kansalainen. Emme ole hakeneet hanelle Suomen kansalaisuutta. Vaikka poikani ei ole Suomen kansalainen, eika nain ollen ole oikeutettu Suomen valtion taikka Jyvaskylan Kaupungin sosiaalietuuksiin, voin tulkita, etta Jyvaskylan Kaupunki katsoo isan hoitavan poikansa elatusvelvollisuutta kotoa poissaollessaan, eli Suomessa oleskellessaan, toimeentulotuen kustannuksella. Nain ollen katson, etta Jyvaskylan kaupunki syyllistyy rasistiseen syrjintaan.

 

2) Minulla on Nordea Pankilta kaksi Visa Electron -korttia, joista toinen on tyttoystavani kaytossa Keniassa. Syy: Kaupalliset rahansiirtopalvelut laskuttavat yli 10% rahansiirron kokonaissummasta, kun siirran rahaa Keniaan. Nordea Pankille riittaa allekirjoitukseni, koska minulla on oikeus kayttaa omia rahojani, kuten parhaaksi naen. Korttia koskeva tili on sama tili, jonka viittasin toimeentulotukihakemukseeni.

 

3) Jyvaskylan Kaupungille kuuluu selvittaa Vaestorekisterin mukainen asuinpaikkani, mutta Jyvaskylan kaupungille ei kuulu selvittaa tamanhetkista olinpaikkaani - jos olen sattumalta kuukauden sisalla viikon Muuramen puolella kunnanrajaa kuvaamassa omakustanteista lyhytelokuvaa, tai jos olen vierailemassa Helsingissa ystavieni luona, ja samalla kaymassa tyopaikkahaastattelussa Silverbank OU:n Helsingin konttorissa. Tama tieto kuuluu Jyvaskylan kaupungille, vain jos olen hakenutmatkakorvausta taikka vastaavaa etuutta. Muuten kyseessa on yksityisyydensuojan loukkaus. Kuten Perustuslain 9 § ja 10 § asian maarittelee:

 

9 §

Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802)

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Ks. esim. PassiL 671/2006, AsevelvollisuusL 1438/2007, SiviilipalvelusL 1446/2007, L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 456/1970, L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 1286/2003, L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä1383/2007 sekä A huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta 822/1970. Ks. myös UlkomaalaisL 301/2004, Euroopan ihmisoikeussopimus SopS 18–19/1990 3 art., KP-sopimus SopS 7–8/1976 12 art. ja Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus SopS 77/1968 33 art.

 

10 §

Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Ks. Euroopan ihmisoikeussopimus SopS 18–19/1990 8 art. ja KP-sopimus SopS 7–8/1976 17 art. Vrt. 7 § 1 mom. Ks. myös RikosL 39/1889 24 ja 38 luku, HenkilötietoL 523/1999 ja L poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 841/2006 6 luku, L turvatarkastuksista tuomioistuimissa1121/1999 ja L oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 370/2007.

Jyvaskylan Kaupunki on velvollinen tekemaan toimeentulotukipaatoksen 7 arkipaivan kuluessa hakemuksen jattamisesta liitteineen. Jyvaskylan kaupungin ikioman lakitulkinnan mukaan puhelinsoitot Jyvaskylan Kaupungille luetaan lisaselvityksiksi, joten Jyvaskylan Kaupungin mukaan he pystyvat lisaamaan 7 paivaa kasittelyaikaa toimeentulotukihakemuksiin kategorisesti jokaisesta yhteydenottokerrasta lukien.

 

19 §

Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Ks. esim. SosiaalihuoltoL 710/1982, L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista812/2000, L potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, KansanterveysL 66/1972, KansaneläkeL568/2007, LastensuojeluL 417/2007, ElatustukiL 580/2008 ja L asunto-olojen kehittämisestä919/1985. Ks. myös TSS-sopimus SopS 6/1976 9–12 art. ja Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 80/2002 7, 8, 11–17 ja 19 art.

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista812/2000, 

4 §

Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

 

Jyvaskylan Kaupunki on pyytanyt minulta lisaselvitysta koskien pankkiasiaani. Olen luvannut toimittaa heille selvityksen asiaa koskien. Jyvaskylan Kaupunki on pyytanyt minua tapaamaan sosiaalityontekijan henkilokohtaisesti maanantaina 5.11. 2012 kello 10:15. Olemme alustavasti sopineet tapaamisajasta, mutten ole varma paasenko paikalle. Todennakoisesti olen tuolloin tyopaikkahaastattelussa. Yritan siirtaa aikaa tuonnemmaksi, ja toimittaa asiaa koskevat dokumentit maanantaihin kello 10:15 mennessa huolimatta siita, paasenko paikalle henkilokohtaisesti eli en.

20 §

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö tulee esittää kirjallisena rahalaitokselle ja pyynnön esittämistä koskevan päätöksen on oikeutettu tekemään sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen määräämä sosiaalihuollon viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on asiakkaalle annettava siitä tieto.

 

 

Aikaisemmin tapahtunutta samassa toimistossa:

 

Sosiaali- ja terveysviraston, Hannikaisenkadun Sosiaalitoimiston Ryhma 4 hukkasi tarkoituksenmukaisesti toimeentulotukihakemukseni vaikeuttaakseen v. 2010 eduskuntavaalikampanjaani, koska en hyvaksynyt Keskustapuolueen poliittista linjaa, enka ottanut vastaan vaalirahoitusta.

 

http://piraattituomas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69821-kun-ehdokas-haki-toimeentulotukea

 

Jyvaskylan kaupunki ei listaa asiakkaan yksityisyydensuojaa koskien toimeentulotukea asiakkaan oikeutena, vaikka perustuslain mukaan, ja lain toimeentulotuesta mukaan, nain on http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=toimeentulotuki

 

Voitteko ystavallisesti puuttua asiaan?

 

Hakemuskasittelijani puhelinnumero on 0142663388

 

Parhain terveisin:

Tuomas Santakallio

Keskisentie 5 C 25

40520 Jyvaskyla

Jasen, 

Piraattipuolue (r.p.)

Keski-Suomen Piraatit r.y.

 

 

 

Alla referoimani teksti kokonaisuudessaan, kun Jyvaskylan Kaupunki tarkoituksenmukaisesti poliittisesti hukkasi toimeentulotukihakemukseni torpedoidakseen eduskuntavaalikampanjani.

 

 

Jätin toimeentulotukihakemuksen Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimistoon perjantaina 8.4. Hakemuksen sijainti 15.4. : tuntematon.

 

Näin Jyväskylän kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa. Huolimatta siitä, että kaupungin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, on julistanut tärkeimmäksi tavoitteekseen turvata kattavat sosiaalipalvelut jokaiselle kaupungin asukkaalle. Asenteesta kymmenen pistettä, vaan onko sillä vaikutusta oikeasti? Se nähdään. Etuuskäsittelijäni lupasi tänä aamuna löytää hakemukseni, ja käsitellä sen.

Ehdokas Santakallio, Piraattipuolue, Keski-Suomen vaalipiiri, n:o 24 joutui hakemaan toimeentulotukea, koska hänet irtisanottiin 3.3. 2011 puoluekantansa vuoksi DNA Kauppa Oy:n palveluksesta. Piraattipuolue on kritisoinut kovasti mm. varoituskirjelakia, ja internetoperaattorit taas olisivat se välikäsi, joka varoituskirjeen lähettäisi. Varoituskirjeitä nuorille "warettajille" on ehkä kymmeniätuhansia jonossa.

Ehdokas Santakallio työskenteli vuokrafirmassa. Vuokrafirma sentään maksaa palkan oikein, pointsit heille siitä. Järjestelmä kuitenkin antaa työnantajalle mahdollisuuden pompottaa työntekijää mielensä mukaan, jos tämä on vuokratyöntekijä. Työnantaja myös usein käyttää koeaikaa härskisti hyväksi. Olin yhteydessä Palvelualojen Ammattiliittoon, sekä STTK:hon, ja heidän mukaansa en toki ole ainoa, jolle näin on käynyt - käytäntö on hyvin yleistä.

Ehdokas perustelee toimeentulotukitarvettaan sillä, että hänen työvoimapoliittisen lausuntonsa kirjoittamisessa kuluu Keski-Suomen ELY -keskuksen mukaan "pari viikkoa" alkukartoituksen jälkeen. Joka tapauksessa, toukokuun tulot olisivat nolla euroa, ja hän on näin ollen oikeutettu toimeentulotukeen.

Jos meillä olisi Perustulo, verottajalle menisi heti tieto irtisanomisesta, ja sekä huhtikuulta, että toukokuulta tipahtaisi tilille, perustulon perusosa ja tarvittavat lisät.

 

Toimeentulotuki Jyväskylässä.

Suora lainaus kaupungin toimeentulotukiesitteestä:

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulosta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo.

 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotukea hakiessa, tulisi ensisijaisten etuuksien olla vireillä. (esim. työttömyysturva ja asumistuki) 

Lisätietoa toimeentulotuesta:

http://www.jkl.fi/sote/sosiaalinentuki

http://www.finlex.fi -> ajantasainen lainsäädäntö -> laki toimeentulotuesta

http://www.stm.fi -> sosiaalihuolto -> toimeentulotuki

 

Toimeentulotukeen myönnettävät lakisääteiset osat, sekä samat osat alennettuna, jos henkilö on kieltäytynyt vastaanottamasta häntä koskevaa työvoimapoliittista toimenpidettä, tai tarjottua työtä. Lukuunottaen ne työmarkkinatukipaikat, joissa saat työttömyysturvan tai toimeentulotuen ja 9€ / päivä.

Perusosa Jyväskylässä kuukaudelta:

Yksinasuva tai yksinhuoltaja 419,11 € / Alennettu 20% 335,29 € / Alennettu 40% 251,47 €

Muu 18 vuotta täyttänyt 356,24 € / Alennettu 20% 284,99 € / Alennettu 40% 213,74 €

Vanhempiensa luona asuva täysi-ikäinen 305,95 € / Alennettu 20% 244,76 € / Alennettu 40% 183,57€

1. lapsi 10-17 -vuotias 293,38 €

2. lapsi 10-17 vuotias 272,42 €

3. lapsi jne. 10-17 vuotias 251,47 €

1. lapsi 0-9 vuotias 264,04 €

2. lapsi 0-9 vuotias 243,08 €

3. lapsi 0-9 vuotias 222,13 €

Perusosa toimeentulotuessa sisältää seuraavat menot:

Ruoka- ja hygieniakulut

Vähäiset terveydenhuoltomenot

Lehtimaksut, internet- ja puhelinkulut

TV -lupamaksu

Vaatemenot

Harrastus- ja virkistysmenot

Asiointimatkat

Perusosaan kuuluvista menoista ei tarvitse tuoda erikseen liitteitä tai laskuja, sillä niitä ei huomioida erikseen toimeentulotukilaskelmassa. 

 

Lisäksi otetaan huomioon seuraavat menot:

Kohtuullinen vuokra tai yhtiövastike

Kohtuulliset asuntolainan korot ja yhtiövastike

Kohtuulliset sähkö-, vesli- ja lämmityskustannukset

Kotivakuutus

Julkisen terveydenhuollon kohtuulliset kustannukset

Työmatkakulut edullisimman matkustustavan mukaan

Silmälaseihin ja hammasproteeseihin voi hakea maksusitoumusta

Toimeentulotukeen oikeuttavia menoja eivät ole:

Asuntolainojen lyhennykset

Kulutusluottojen tai opintolainojen korot ja lyhennykset

Pikavippilaskut

Autoon liittyvät kulut

Jäännösvero

Sakot

Peruuttamattomat terveyskeskuskäyntimaksut

Yksityisen puolen terveydenhuoltolaskut, jos palvelu on saatavissa julkisella puolella

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki:

Nämä kulut myönnetään siis haettavan kuukauden todelliset tulot huomioonottaen. Tästä aiheesta on useampi Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätös. KHO:n päätökset ovat merkki siitä, että aiheesta on usein valitettu. Toisaalta, useissa kaupungeissa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen saanti on erittäin hankalaa. Ulkomaalaisilla on oma sosiaalityöntekijänsä. Joidenkin mukaan, ulkomaalaisen on helpompi saada täydentävää toimeentulotukea oman sosiaalityöntekijänsä kautta, kuin Suomen kansalaisen saada sitä oman etuuskäsittelijänsä kautta. Kuntien sosiaalivirastot tiedostavat asian, ja valittelevat pitkiä jonoja suomalaisten hakijoiden kohdalla verrattuna ulkomaalaisiin. Mielestäni eriarvoisuus on väärin, on se sitten millaista tahansa.

Toisaalla taas puhutaan tulosjohtamisesta, eli käskystä maksaa toimeentulotukea mahdollisimman vähän, eli leikata sieltä mistä helpoimmalla saadaan. Hallinto-oikeuteen on myös valitettu useinpitkistä käsittelyajoista.

 

Tässä siis ne harkinnanvaraiset etuudet:

Yhden kuukauden takuuvuokra maksusitoumuksena

Muuttokulut

Perhejuhlat

Hautauskustannukset

Lasten luonapitokulut

Lasten harrastusmenot

Lastenvaunut ja rattaat

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset, eli työvaatteet ja oppikirjat

Kansalaisuushakemus

 

Hannikaisenkadun sosiaaliaseman asiakaspalvelu lupasi, että hakemus käsitellään, ja että tuloksia voidaan odottaa ensi viikolla. Lakisääteinen toimeentulotukihakemuksen enimmäiskäsittelyaika on 14 vuorokautta hakemuksen jättämispäivästä lukien.

Hyvä heidän on luvata, kun etuuskäsittelijä itse tuntia aikaisemmin lupasi etsiä hakemuksen paperipinoista.

 

Mitä tästä opimme?

Muutakin, kuin että digitaalinen hakemuksen tallennus on hyvä asia? Digihakemus löytyy aina.

No sen, että jos meillä olisi perustulo, kukaan ei joutuisi käymään läpi tätä uuvuttavaa byrokraattista taistelua perusoikeuksiensa turvaamiseksi!

Kuinka moni luovuttaa? Kuinka moni meistä turhautuu tässä monimutkaisessa järjestelmässä? Kuinka monen mummon sydänlääkkeet juuttuvat byrokratian rattaisiin?

Sinä päätät.

 

Minä kannatan perustuloa, enkä peräänny ennen kuin meillä on sellainen.

Ehdokas numero 24 - Keski-Suomen vaalipiiri.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Ari Lotvonen

Siltä varalta, että tuo ei ollut keksitty sarkastinen kertomus... vaan totta.

- Jos sulla on muija (tyttoystava) ja kaksivuotias poika Keniassa, niin mitä @#&# teet Suomessa? Sossunrahojako kerjäämässä?

Mene hyvä mies Keniaan, hanki työpaikka ja elätä poikasi ja tyttoystavasi (tyttoystava töihin myös).

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

He ovatkin tulossa Suomeen. Palkkataso Keniassa ei ole loistava: TV -tuottaja ansaitsee 250 euroa kuussa. Hintataso on noin puolet Suomesta. Valmistelen heidan maahanmuuttoaan.

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Jos saisitte valita, hakisitteko toimeentulotukea, jos muuttaisitte Suomeen, ja ensimmaisen kuukauden aikana ei olisi palkkatuloja?

Ari Lotvonen

Minä tietää.

1) Muuta sinä Keniaan.

2) Ensitöiksesi menet naimisiin ja rekisteröit poikasi Suomen kansalaiseksi (kaksoiskansalaisuus) paikallisessa Suomen lähetystössä ja sitten laitat muijan ja poikasi Suomeen.

3) Sinnittelet vähän aikaa Keniassa ja menet sitten perässä.

Vaimosi ja poikasi saavat sossulta asunnon, kalusteen yms. ja ainakin n.1600e/kk puhtaana käteen.

Tiedän, koska yksi EA:ssa asuva kaveri laittoi vaimonsa ja poikansa muutamia vuosia sitten Suomeen. Asuivat Turussa em. tavalla. Kaveri meni 4kk myöhemmin perässä.

Tosin, vaimo oli jo 4kk aikana tylsistynyt Suomessa ja tuli poikansa kanssa heti takaisin EA:n, kun kaveri pääsi Suomeen. Avioerokin tuli, kun kaveri jäi Suomeen ja vaimo ei sinne enää aseella uhkaamallakaan mene.

Vaimo vain pyöritteli päätä ja sanoi, että on suomalaiset hulluja. Latovat hänelle rahaa käteen eikä mitään tarvitse tehdä ja lisää latovat, kun meni kielikurssille. Kerkesi 4kk aikana säästää n.5000 euroa sossun antamista rahoista. Se teki yli R50 000,- jolla eleli vuoden herroiksi poikansa kanssa EA:ssa.

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

No meidan ammatissamme Suomessa paasisi noin 3000 euron kuukausituloille, mista jaakin kahden perheenpaan tulojen jalkeen mukavasti kateen rakentaa Keniaan taloa, puutarhaa, ja omaa studiota.

Naimisiin meneminen on kannatettava ajatus, mutta vain oleskeluluvan takia se ei juuri kannata. Silloin on avioeron riski suuri. He saavat oleskeluluvan muutenkin.

Keniasta minulla on hyvia kokemuksia, mutta palkkataso on heikko, ja jollakin tavalla on saastettava. Mina teen tuotantoa ja tekniikkaa, ja han on ammattinayttelija, joka myos tuottaa.

Sossurahoilla ei kylla pitkalle ela, jos tallainen peli jatkuu: Kela ilmoitti suoraan, etta lapsilisat ja asumistuki maksetaan vain jos asumme kaikki Suomessa, ja sosiaalitoimisto vaatii Sormusten Herran verran liitteita, jotta he pystyvat tekemaan minkaanlaista paatosta, syntymatodistuksesta vaimokkeen vanhoihin opintolainakuitteihin (Keniasta) asti. Sinkkuna olisin paassyt vahemmalla, mutten olekaan sinkku.

Ja jos tama peli ei vetele, otan pikavipin, ja menen takaisin hyvissa ajoin ennen joulua. Keniassa parjaa, mutta saastaminen vaatii moninkertaisen tyosuorituksen Suomeen nahden. Nimimerkilla 70 tunnin tyoviikkoja takana.

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Niinpa. Keniaan takaisin muuttaminen on asialistalla, jos Suomi tuo hanelle pettymyksen. Tiedan, etta Keniassa minulla on aina tyopaikka odottamassa, ja vaikka palkka on mita on, niin ahkeralla tyolla tulee ainakin toimeen, vaikka saastaminen onkin taidelaji.

Katsotaan mita tassa kay. Suomessa han ansaitsisi huomattavasti enemman, ja me saisimme paitsi hankittua tontin nopeammin, myos kehitysyhteistyohankkeemme kayntiin, ja taskurahaa oman leffan tuotantoa varten.

Naimisiinmeno kylla tapahtuu puhtaasti rakkaudesta, eika oleskeluluvan takia. He saavat muutenkin oleskeluluvan Suomeen.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Sinähän voisit lähteä piraatiksi Somaliaan.

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Juuri ntanaan tarjottiin parin vuoden putkea Afganistanissa Saksan armeijan mukana. Ei kiinnosta.

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Mitä ikinä teetkin, niin hoida edes lapsellesi Suomen kansalaisuus.

Se on yksi halutuimmista kansalaisuuksista tässä maailmassa, ja takaa koulutuksen, sosiaaliturvan ja melkoisen määrän ihmisoikeuksia.

Käyttäjän piraattituomas kuva
Tuomas Santakallio

Ei sen lapsen aiti ole kiinnostunut, eika muuten nyt taas omien kokemusteni jalkeen itseanikaan kiinnosta. Han saa hakea Suomen kansalaisuutta, jos Suomi on 16 vuoden jalkeen enaa olemassa.

Toimituksen poiminnat